Build #62

Build: #62 was successful Child of CDAP-DRC10815-74

Code commits

cdapio/cdap

 • yaojiefeng <yaojie@google.com>

  yaojiefeng <yaojie@google.com> a5d9efe1d7e0a9a062000051cd7722b38cf83b9a

  Merge pull request #13083 from cdapio/bump-to-snapshot
  bump version to snapshot

 • yaojie <yaojie@google.com>

  yaojie <yaojie@google.com> e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743

  bump version to snapshot

  • cdap-api-common/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-api-spark/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-api-spark2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-api/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-fabric-tests/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-fabric/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-data-pipeline/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-data-pipeline2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-data-streams/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-data-streams2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-api-spark/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-api/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-archetypes/cdap-data-pipeline-plugins-archetype/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-archetypes/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-batch/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-core/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-proto/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/cdap-etl-tools/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/hydrator-spark-core/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/hydrator-spark-core2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/hydrator-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-etl/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/cdap-program-report/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-app-templates/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-cli-tests/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-cli/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-client-tests/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-client/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-common-unit-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-common/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-data-fabric-tests/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-data-fabric/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/bin/build_docs_bucket.sh (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/src/emr/install.sh (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/src/hdinsight/pkg/install.sh (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/src/hdinsight/pkg/mainTemplate.json (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/src/packer/cdap-sdk-ubuntu16-with-uri.json (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-distributions/src/packer/files/cdap-sdk.json (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-docs-gen/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-elastic/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-explore-client/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-explore-jdbc/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-explore/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-formats/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-gateway/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-1.0-cdh/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-1.0-cdh5.5.0/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-1.0/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-1.1/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-1.2-cdh5.7.0/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-compat-base/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-hbase-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-integration-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-kafka/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-kms/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-kubernetes/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-master-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-master/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-metadata-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-operational-stats-core/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-proto/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-runtime-ext-dataproc/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-runtime-ext-emr/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-runtime-ext-remote-hadoop/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-runtime-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-securestore-ext-cloudkms/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-securestore-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-security-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-security/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-spark-core/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-spark-core2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-spark-python/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-standalone/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-storage-spi/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-system-app-api/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-system-app-unit-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-tms-tests/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-tms/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-ui/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-unit-test-spark2_2.11/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-unit-test/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-watchdog-api/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • cdap-watchdog/pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)
  • pom.xml (version e70bf241dc8dbb496bc749d7043cb035bddc9743)